Wychowankowie

INFORMACJE DLA RODZICÓW NOWYCH WYCHOWANKÓW

Przyjazd do Ośrodka

 • Nieletni, który otrzymuje skierowanie do MOW, ma na nim zaznaczony ostateczny termin przyjazdu do Ośrodka. Zachęcamy jednak Państwa do osobistego dowiezienia syna do naszej placówki. Jest to wspaniała okazja do zobaczenia Ośrodka i spotkania z wychowawcami. Szczegóły dojazdu są na stronie internetowej. W szczególnych wypadkach zapewniamy rodzicom nocleg.
 • Samodzielny przyjazd do Ośrodka ułatwi także uzyskanie przepustki na święta czy też urlop okolicznościowy. Skierowanie otrzymuje również Sąd Rodzinny, który może wystawić nakaz doprowadzenia przez Policję. Dlatego po kilku dniach od otrzymania skierowania może do Państwa przyjechać Policja i będzie już za późno na samodzielny przyjazd do Ośrodka.
 • Nieletni są przyjmowani do placówki przez całą dobę, jednak zachęcamy do przyjazdu w dni robocze do godziny 16.00. Oczywiście mogą Państwo przyjechać również w weekend.
 • Po otrzymaniu skierowania wysyłamy do rodziców, opiekunów informacje na temat warunków pobytu, zakwaterowania oraz dojazdu do placówki. Mamy nadzieję, iż ta informacja ułatwi Państwu kontakt z nami i decyzję o dowiezieniu syna. Przed dowiezieniem nowego wychowanka prosimy o kontakt z placówką.

Co ze sobą ma zabrać nowy wychowanek:

 • Powinien zabrać rzeczy osobiste, takie jakby jechał do internatu zwykłej szkoły. Zabiera ubranie, obuwie, w tym klapki, środki higieny osobistej, zeszyty itp.
 • Rodzice, opiekunowie zapewniają wychowankom środki czystości i higieny osobistej, ubrania, obuwie i inne potrzebne rzeczy, ręcznik, itp. Pokrywają również koszty podróży z i do domu w trakcie urlopowania. Ośrodek poza wyjątkowymi sytuacjami nie zajmuje sie wsparciem socjalnym wychowanków.
 • Prosimy zabrać 2 zdjęcia legitymacyjne
 • Prosimy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych syna oraz wypełnionej deklaracji zgody na badania. Dokumenty te są niezbędne do ewentualnego podjęcia leczenia wychowanka.

URLOPY OKOLICZNOŚCIOWE, WYJAZDY NA FERIE, WAKACJE

Aby wychowanek mógł wyjechać na przepustkę konieczne są:

 • Zgoda Sądu Rodzinnego wydającego postanowienie o umieszczeniu w placówce.
 • Pisemny wniosek rodzica/opiekuna o wydanie przepustki.
 • Pokrycie kosztów przejazdu przez rodzica/opiekuna.

Ferie, święta

 • Ośrodek wysyła wnioski do Sądów i rodziców o urlopowanie wychowanków na święta Bożego Narodzenia, ferie zimowe, ferie wiosenne, wakacje. W pozostałych wypadkach za otrzymanie zgody Sądu odpowiada rodzic/ opiekun składający wniosek. Dotyczy to zwłaszcza urlopów okolicznościowych. Zachęcamy jednak do bezpośredniej wizyty w Sądzie, co przyśpieszy wydanie zgody. Dotyczy to zwłaszcza nowych wychowanków.
 • Wyjazdy na święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc i inne wyjazdy mogą zostać skrócone zgodnie z regulaminem placówki. W wyjątkowych wypadkach wyjazd może być wstrzymany.
 • Wyjazd na Święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc są przedłużone o dni ferii, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.

Urlopy okolicznościowe:

 • Wyjazdy odbywają się wyłącznie na podstawie wystawionej przez dyrektora przepustki wydanej na pisemny wniosek wychowawcy prowadzącego.
 • Wyjazdy na urlopy okolicznościowe powinny odbywać się w dni wolne od nauki.
 • Częstotliwość wyjazdów zależy od aktualnej oceny z zachowania, wyników szkolnych i liczby otrzymanych punktów.
 • Poza szczególnymi wypadkami, związanymi z sytuacją rodzinną, na urlop może wyjechać wychowanek, który ma aktualnie dodatnią liczbę punktów.
 • W przypadku uzyskiwania wysokich ocen z zachowania i dobrych wyników w szkole, urlop może być na wniosek wychowawcy/ nauczyciela przedłużony.
 • W przypadku choroby lub innej sytuacji uniemożliwiającej terminowy powrót do placówki, rodzice powiadamiają o tym fakcie placówkę oraz Sąd, który wydał przepustkę.
 • W przypadku konieczności dowiezienia wychowanka z udzielonej na wniosek rodzica/opiekuna przepustki wnioskujący mogą być obciążeni kosztami dowozu wychowanka do placówki.
 • Wychowanek nieterminowo powracający z udzielonych przepustek będzie miał ograniczoną możliwość wyjazdu na kolejne urlopy.

WIZYTY RODZICÓW, ODWIEDZINY

 • Najbliższa rodzina może odwiedzać wychowanka bez względu na ocenę z zachowania, o ile nie zakłóca to bieżącej pracy placówki i nie koliduje z zajęciami szkolnymi lub wychowawczymi. W przypadku osób spoza rodziny jest to uzależnione od bieżącej pracy placówki i organizacji dnia. Prosimy o kontakt z wychowawcami.
 • Ośrodek zapewnia nocleg dla rodziców/opiekunów wychowanków płatny (25zł/osoba), po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z wychowawcami placówki.
 • Wyjścia poza placówkę z rodzicami, w przypadku wychowanków posiadających zgodę sądu, są realizowane na podstawie zasad urlopowania. O terminie decyduje wychowawca prowadzący.
 • O długości i miejscu odwiedzin decyduje wychowawca, biorąc pod uwagę aktualną sytuację w placówce, organizację pracy placówki, realizowane zajęcia. Odwiedziny mogą się odbywać w weekendy pomiędzy godziną 10-tą a 18-stą
 • Jednocześnie nieletniego odwiedzać mogą dwie dorosłe osoby z najbliższej rodziny.

 

Zachęcamy przed przyjazdem do kontaktu telefonicznego, odpowiemy na wszystkie pytania.