Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mowkam.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 19.04.2021
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 19.04.2021

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 19.01.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agata Ojrzyńska e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 2313228 wew. 41 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Informacje na temat procedury odwoławczej
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynków. Dla osób przychodzących dostępne są następujące wejścia:

  • Budynek biurowy - wejście bez schodów, drzwi otwierane ręcznie, wejście umożliwia dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową
  • Budynki grup wychowawczych:

I grupa - wejście bez schodów, drzwi otwierane ręcznie, wejście umożliwia dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową
II grupa - wejście bez schodów, drzwi otwierane ręcznie, wejście umożliwia dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową
III - wejście bez schodów, drzwi otwierane ręcznie, wejście umożliwia dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową
V grupa - wejście z jednym stopniem , drzwi otwierane ręcznie, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych
V grupa – wejście bez schodów, drzwi otwierane ręcznie, wejście umożliwia dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową
VI grupa - wejście bez schodów, drzwi otwierane ręcznie, wejście umożliwia dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową
VII grupa - wejście z jednym stopniem , drzwi otwierane ręcznie, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych

  • Budynek stołówki – wejście po schodach, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych
  • Budynek szkoły- wejście bez schodów, drzwi otwierane ręcznie, wejście umożliwia dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Wszystkie budynki są parterowe.
W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika portierni znajdującego się przy wejściu głównym.
Na parkingu nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.