W skład zespołu psychologiczno – pedagogicznego wchodzą:

mgr Agnieszka Mikołajczak - Godlewska - socjoterapeuta
mgr Anna Wojtczak - socjoterapeuta
mgr Katarzyna Pawlak - Reinholc - psycholog
mgr Roman Wesołowski - pedagog

Pomocą psychologiczno – pedagogiczną objęci są wszyscy wychowankowie naszej placówki. W momencie przyjęcia wychowanka do placówki lub w ciągu najbliższych trzech dni przeprowadzamy wstępną diagnozę, rozmawiamy z nowym wychowankiem na temat aktualnej sytuacji wychowanka, motywacji do pobytu w placówce, gotowości do zmiany postawy i pracy nad sobą i wspieramy go w procesie adaptacji do warunków MOW.

Prowadzimy indywidualną terapię psychologiczną i pedagogiczną z wychowankami:

  • mającymi trudności adaptacyjne,
  • wymagającymi specjalistycznej opieki,
  • posiadającymi wskazania do terapii w opinii OZSS lub orzeczeniu PPP,
  • przeżywającymi poważne trudności emocjonalne,
  • mającymi trudności w radzeniu sobie ze złością,
  • eksperymentującymi lub uzależnionymi od substancji psychoaktywnych lub/ i alkoholu
  • mającymi specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu.

Wspieramy rodziców, organizujemy pomoc w formie rozmów na temat sytuacji syna w placówce, możliwych form udzielania wsparcia, psychoedukacji z zakresu potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży oraz szeroko rozumianej pedagogizacji.

Organizujemy specjalistyczną pomoc psychologiczno – pedagogiczną i terapeutyczną. W celu zapewnienia jak najlepszej pomocy i umożliwienia skorzystania z bogatej oferty współpracujemy ze specjalistami z:

- Ośrodka Środowiskowej opieki Psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży NZOZ PULS Jadwiga Wójcik – Kruk w Braniewie i Kajkowie,

Bierzemy udział w interwencjach kryzysowych mających na celu zapobieganie eskalacji przemocy.

Prowadzimy rozmowy indywidualne z ofiarami i sprawcami przemocy.

Wspieramy kadrę w planowaniu optymalnych oddziaływań wychowawczych.

Prowadzimy poradnictwo i psychoedukację w zakresie radzenia sobie z trudnymi emocjami i rozwijania kompetencji społecznych.

Organizujemy pomoc psychiatryczną dla wychowanków przejawiających zaburzenia zachowania i emocji oraz inne zaburzenia psychiczne wymagające farmakoterapii.

Opracowujemy opinie i zbieramy informacje ważne dla specjalistów z:

  • Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
  • Poradni Zdrowia Psychicznego
  • Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych.

Towarzyszymy wychowankom w przesłuchaniach sądowo – prokuratorskich oraz policyjnych, współpracujemy z kuratorami sądowymi i sądami w celu monitorowania przebiegu toczących się postępowań i udzielania nieletnim wsparcia.

Prowadzimy terapię grupową, w tym socjoterapię oraz Treningi Zastępowania Agresji, arteterapię, treningi relaksacyjne, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia wspierające uczenie się.

Mając na uwadze dobro naszych wychowanków oraz dostosowanie oferty zajęć i form pomocy do ich potrzeb podnosimy nasze kwalifikacje i uczestniczymy w szkoleniach.

Staramy się pomóc naszym wychowankom najlepiej jak tylko się da.