Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 i w związku z art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe zobowiązuję  Dyrektora w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego do:przedstawia  rodzicom  uczniów procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie  placówki oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno - pedagogicznej i wychowawczej. Procedury  zachowania w sytuacji nadzwyczajnej oraz obowiązków wynikających z poszanowania drugiego człowieka. Wzmocnia  współpracę pomiędzy szkołą a rodzicami. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”, który znajduje się na stronie internetowej  https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/  - stanowi on kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z  ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce wraz  ze wskazaniem przepisów i  odpowiedzialności.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA
WYCHOWAWCÓW I NAUCZYCIELI  DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIU ZAGROŻENIOM  WEWNĘTRZNYM  I ZEWNĘTRZNYM  W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM W Kamionku Wielkim

                    

                   PODSTAWY PRAWNE STOSOWANYCH PROCEDUR              

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz. U. z 1982  r. Nr 35 poz.228 -tekst jednolity Dz. z 2002r. Nr 11 poz.109 z późn. zm./ oraz przepisy wykonawcze w związku z ustawą /.
 2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. Nr 35, poz.230 /
 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. Nr 179, poz. 148 /.
 4. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /Dz. U. Nr 30 poz. 179 /
 5. Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie form i metod działań policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich.
 6. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 /
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem /Dz. U. Nr 26, poz.226/.
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2005 w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii”.
 9. Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.
 10. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst pierwotny: Dz. U. 1982 r. Nr 35 poz. 228) (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 11 poz. 109) (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 33 poz. 178). Rozdział 4 Stosowanie środków przymusu bezpośredniego wobec nieletniego umieszczonego w zakładzie poprawczym, w schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii.
 11. Rozporządzenie rady ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.
 12. Statut Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionkui Wielkim.

 

Sytuacje uznawane za kryzysowe, wymagające interwencji omówione w dokumencie.

 1. Zagrożenie pożarem, wybuchem i zatruciem (gaz, czad itp.)
 2. Postępowanie w przypadku ujawnienia bójki lub pobicia wśród wychowanków.
 3. Stwierdzenie na terenie placówki podejrzanych przedmiotów lub substancji.
 4. Obecność na terenie placówki osób niepożądanych, zachowujących się niewłaściwie , zagrażających bezpieczeństwu wychowanków.
 5. Kradzieże na terenie placówki.
 6. Posiadanie przez uczniów/wychowanków narzędzi i środków niebezpiecznych.
 7. Wypadek podczas zajęć szkolnych/ internackich, zajęć pozalekcyjnych.
 8. Postępowanie w przypadku ujawnienia próby samobójczej wychowanka.
 9. Posiadanie i używanie środków odurzających( narkotyki, leki), alkoholu.
 10. Zachowania agresywne wobec rówieśników, nauczycieli/wychowawców i innych pracowników placówki
 11. Postępowanie wobec ofiar i sprawców cyberprzemocy.
 12. Procedura w przypadku podejrzenia o wykorzystanie seksualne, gwałt na wychowanku.
 13. Procedura postępowania w przypadku ataku terrorystycznego, wtargnięcia napastnika na teren placówki. Wtargnięcie napastników do obiektu.
 14. Procedura postępowania w przypadku użycia broni palnej na terenie placówki.
 15. Procedura postępowania w przypadku zagrożenia bombowego.
 16. Procedura postępowania w przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki.

  

1. Zagrożenie pożarem, wybuchem i zatruciem (gaz, czad itp.)

 1. Nauczyciel/wychowawca lub inny pracownik placówki, będący świadkiem zdarzenia, ustala podstawowe okoliczności zagrożenia i ocenia wstępnie jego możliwe skutki.
 2. Nauczyciel/wychowawca lub inny pracownik placówki podejmuje czynności mające na celu odizolowanie uczniów/wychowanków od źródła zagrożenia i w razie potrzeby udziela pierwszej pomocy osobom uczestniczącym w zdarzeniu.
 3. Nauczyciel/wychowawca lub inny pracownik placówki powiadamia o zdarzeniu dyrektora placówki lub innego członka kierownictwa placówki.
 4. Dyrektor placówki lub upoważniona przez niego osoba powiadamia o zdarzeniu odpowiednie służby ratunkowe ( Policję, Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe).
 5. Osoby odpowiedzialne, wyznaczone przez dyrektora organizują ewakuację zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi.

  

2. Postępowanie w przypadku ujawnienia bójki lub pobicia wśród wychowanków

 1.   W zależności od okoliczności i zachowania wychowanka wychowanków Nauczyciel/Wychowawca grupy podejmuje decyzję o odseparowaniu wychowanka/wychowanków od grupy.
 2. Nauczyciel/wychowawca w razie potrzeby zapewnia poszkodowanemu opiekę, udziela pierwszej pomocy, wzywa pracownika socjalnego, a w razie zagrożenia zdrowia i życia wzywa pogotowie ratunkowe.
 3. Nauczyciel/Wychowawca grupy o zaistniałym zdarzeniu informuje Zastępcę Dyrektora oraz prowadzi obserwację zachowań wychowanka/wychowanków po zaistniałym zdarzeniu.
 4. Nauczyciel/Wychowawca grupy ustala wszystkie okoliczności zaistniałego zdarzenia oraz jego świadków i wypełnia obowiązującą dokumentację.
 5. Wychowawca grupy, w której zaistniało zdarzenie jest zobowiązany do podjęcia działań terapeutyczno-wychowawczych. W przypadku braku możliwości samodzielnego wykonania działań wnioskuje o pomoc ze strony pedagoga i psychologa. Wychowawca powiadamia rodzica wychowanka o zaistniałym zdarzeniu.

  O poinformowaniu policji decyduje dyrektor MOW lub jego zastępca.  Policję należy  powiadomić w sytuacjach:

- gdy czyn wyczerpuje znamiona czynu karalnego,  

- zachodzi konieczność zabezpieczenia dowodów przestępstwa lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa.

 

3. Stwierdzenie na terenie placówki podejrzanych przedmiotów lub substancji.

Za podejrzane należy uznać przedmioty lub substancje o nieznanym pochodzeniu, np. przypominające narkotyk, materiał wybuchowy, żrący, nieznaną substancję chemiczną. itp.

 

 1. Nauczyciel/wychowawca lub pracownik placówki zabezpiecza tymczasowo dostęp uczniów/wychowanków do miejsca, w którym znaleziono przedmioty lub substancje podejrzane.
 2. Nauczyciel/wychowawca lub upoważniony pracownik placówki zawiadamia dyrektora.
 3. Dyrektor placówki oddelegowuje pracownika placówki do zabezpieczenia miejsca zdarzenia do czasu przybycia odpowiednich służb.
 4. Dyrektor placówki lub upoważniony pracownik placówki zawiadamia odpowiednie służby: Policję, Straż Pożarną i wydaje decyzję o ewentualnej ewakuacji uczniów/wychowanków z budynku placówki.

4. Obecność na terenie placówki osób niepożądanych, zachowujących się niewłaściwie , zagrażających bezpieczeństwu uczniów/wychowanków.

  

 1. Nauczyciel/wychowawca lub inny pracownik placówki, który stwierdził bezzasadny fakt przebywania osoby trzeciej na terenie placówki prosi o opuszczenie jej terenu, a w przypadku odmowy zawiadamia właściwego zastępcę  dyrektora placówki.
 2. Nauczyciel/wychowawca lub inny pracownik placówki, który stwierdził niewłaściwe zachowanie osoby trzeciej przebywającej w placówce stosuje słowne upomnienie, a w przypadku braku reakcji prosi o opuszczenie jej terenu  i zawiadamia o zdarzeniu zastępcę dyrektora placówki.
 3. W przypadku braku reakcji dyrektor placówki zawiadamia Policję.

 

 5. Kradzieże na terenie placówki

 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia lub wychowawca, po otrzymaniu informacji od ucznia/wychowanka o kradzieży, przeprowadza z poszkodowanym i świadkami rozmowę w celu ustalenia okoliczności
 2. Nauczyciel/wychowawca podejmuje działania zmierzające do zwrotu skradzionego mienia poszkodowanemu, z wyłączeniem jednak przeszukania domniemanego sprawcy.
 3. Nauczyciel/wychowawca, który podjął wstępną interwencję, przekazuje informację o zdarzeniu dyrektorowi placówki lub innemu członkowi kierownictwa oraz wychowawcy poszkodowanego i sprawcy, a w przypadku jego nieobecności pedagogowi.
 4. Nauczyciel/wychowawca lub pedagog, jeżeli istnieje taka konieczność, kontynuują wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.
 5. Nauczyciel/wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę ze sprawcą zdarzenia oraz powiadamiają jego rodziców/ opiekunów prawnych. Rozmowa obejmuje informacje o ustalonych okolicznościach zdarzenia, ustalenie formy i terminu zwrotu skradzionego mienia , sposób ukarania sprawcy.
 6. W uzasadnionym przypadku pedagog  i  nauczyciel/wychowawca w porozumieniu z   dyrektorem placówki podejmują decyzję o zawiadomieniu policji. O tym fakcie     informują rodziców/prawnych opiekunów poszkodowanego i sprawcy.

  

6. Posiadanie przez uczniów/wychowanków narzędzi, przedmiotów i substancji niebezpiecznych oraz substancji uzależniających

Niebezpieczne narzędzia,  przedmioty i substancje:

Za przedmioty niebezpieczne uważa się: scyzoryki i noże, duże metalowe sygnety, łańcuchy, szpikulce, kije, lasery, gaz, straszaki broni, pałki gumowe lub plastikowe oraz inne niebezpieczne przedmioty, substancje chemiczne łatwopalne, wybuchowe i żrące, narkotyki, alkohol, nikotynę, leki psychotropowe, tzw. „dopalacze”.

 1. Nauczyciel/wychowawca lub inny pracownik placówki, który jest świadkiem posiadania przez ucznia/wychowanka niedozwolonego narzędzia lub substancji, nakłania go do oddania niebezpiecznego przedmiotu i podejmuje działanie zmierzające do jego zabezpieczenia (zachowując środki ostrożności deponuje w sekretariacie, gabinecie pedagoga lub zabezpiecza pomieszczenie, w którym znajduje się przedmiot przed dostępem innych uczniów/wychowanków).
 2. Jeżeli uczeń/wychowanek nie chce oddać przedmiotu lub substancji nauczyciel/wychowawca interweniujący natychmiast powiadamia dyrektora placówki lub innego członka kierownictwa.
 3. Nauczyciel/wychowawca lub inny pracownik placówki odbiera niebezpieczny przedmiot, przeprowadza rozmowę z uczniem/wychowankiem wyjaśniając przyczyny przyniesienia tego przedmiotu, pouczając o grożącym niebezpieczeństwie oraz informując o sposobie ukarania.
 4. Nauczyciel/wychowawca lub pedagog informuje o zdarzeniu rodziców/ opiekunów prawnych ucznia/wychowanka i jeżeli jest to prawnie możliwe, oddaje przedmiot  oraz  sporządza notatkę w dokumentacji.
 5. W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest to narkotyk, substancja lub przedmiot zagrażający zdrowiu i życiu dyrektor placówki,  inny członek kierownictwa,  pedagog lub interweniujący nauczyciel/wychowawca wzywa policję.

  

7. Wypadek podczas zajęć szkolnych/internackich, zajęć pozalekcyjnych

Wypadek ucznia/wychowanka – nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło: na terenie placówki lub poza terenem placówki (wycieczki, wyjścia pod opieką nauczycieli/wychowawców, „zielona szkoła” itp.).

 1. Nauczyciel/wychowawca lub inny pracownik placówki będący świadkiem wypadku niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, udziela pierwszej pomocy, wzywa pielęgniarkę szkolną, a w razie zagrożenia zdrowia i życia wzywa pogotowie ratunkowe.
 2. Nauczyciel/wychowawca lub pedagog/psycholog o wypadku niezwłocznie powiadamia rodziców/ opiekunów prawnych ucznia, a w przypadku ciężkiego wypadku również dyrektora placówki.
 3. Nauczyciel/wychowawca będący świadkiem wypadku informuje o okolicznościach wypadku pracownika socjalnego, pedagoga oraz sporządza protokół wypadku.
 4. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone i wyprowadza pozostałych wychowanków z pomieszczenia. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy.
 5. O każdym wypadku ciężkim dyrektor placówki zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący i współpracującego z placówką pracownika służby bhp.
 6. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor placówki zawiadamia niezwłocznie prokuratora, policję i kuratora oświaty.
 7. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor placówki zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
 8. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem placówki, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie.

  

8. Postępowanie w przypadku ujawnienia  próby samobójczej wychowanka.

 

 1. Nauczyciel/wychowawca lub inny pracownik placówki  niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, udziela pierwszej pomocy, wzywa pielęgniarkę szkolną, a w razie zagrożenia zdrowia i życia wzywa pogotowie ratunkowe. Wychowanek powinien być odseparowany od grupy.
 1. Nauczyciel/ Wychowawca grupy o zaistniałym zdarzeniu informuje Zastępcę Dyrektora oraz prowadzi obserwację zachowań wychowanka w kolejnych dniach po zaistniałym zdarzeniu lub powrocie do szkoły .
 2. Nauczyciel/Wychowawca grupy, który ujawnił zdarzenie, niezwłocznie sporządza obowiązującą dokumentację, nie później niż do zakończenia pracy w dniu zdarzenia. Notatkę należy przekazać pedagogowi bądź psychologowi MOW.
 3. Wychowawca grupy, w której zaistniało zdarzenie jest zobowiązany do podjęcia działań terapeutyczno-wychowawczych. W przypadku braku możliwości samodzielnego wykonania działań wnioskuje o pomoc ze strony pedagoga i psychologa. Wychowawca powiadamia rodziców wychowanka o zaistniałym zdarzeniu.
 4. W przypadku ujawnienia próby samobójczej lub  śmierci ucznia/wychowanka  w wyniku samobójstwa dyrektor ośrodka,  o zaistniałej sytuacji informuje organ  prowadzący i nadzorujący placówkę oraz prokuraturę.

 

9. Posiadanie i używanie przez uczniów/wychowanków substancji odurzających i uzależniających ( nikotyna, alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, tzw. dopalacze itp.)

 

 1. Nauczyciel/wychowawca lub inny pracownik placówki odizolowuje ucznia/wychowanka od innych wychowanków.
 2. Nauczyciel/wychowawca informuje o zdarzeniu pedagoga, dyrektora placówki lub innego członka kierownictwa.
 3. Pedagog, nauczyciel/wychowawca lub dyrektor informuje rodziców/ opiekunów prawnych ucznia/wychowanka o zdarzeniu.
 4. W przypadku istnienia podejrzenia o zagrożeniu zdrowia i życia ucznia/wychowanka dyrektor placówki lub inny członek kierownictwa, pedagog, nauczyciel/wychowawca wzywa karetkę pogotowia i policję.
 5. Nauczyciel/wychowawca lub pedagog odnotowuje zdarzenie w dokumentacji placówki.
 6. Wychowawca i pedagog przeprowadzają rozmowy z uczniem/wychowankiem i powiadamiają jego rodziców/ opiekunów prawnych. Rozmowa obejmuje informacje o ustalonych okolicznościach zdarzenia, konsekwencjach zażywania środków odurzających, formie ukarania ucznia/wychowanka.
 7. W uzasadnionym przypadku nauczyciel/wychowawca lub pedagog w porozumieniu z dyrektorem placówki powiadamia policję.

 

 10. Postępowanie w sytuacji zachowania agresywnego wobec wychowanków, nauczycieli/wychowawców i innych pracowników placówki .

 1. Nauczyciel/wychowawca placówki przerywa zachowanie agresywne, którego jest świadkiem  i jeżeli jest taka możliwość przeprowadza wstępną rozmowę z uczniem/wychowankiem   i ustala okoliczności zdarzenia.
 2. Nauczyciel/wychowawca informuje dyrektora placówki lub innego członka kierownictwa o zdarzeniu i wstępnych ustaleniach, a w uzasadnionych przypadkach pedagoga.
 3. Nauczyciel/wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem/wychowankiem sporządza notatkę w dokumentacji
 4. Nauczyciel/wychowawca informuje rodziców/ opiekunów prawnych ucznia/wychowanka o zdarzeniu .
 5. Jeżeli zachowania agresywne się  powtarzają dyrektor placówki lub inny członek kierownictwa        
    -  wnioskuje o zwołanie zespołu wychowawczego, który ustali dalszą strategię działań. Pedagog  
    -  sporządza z podjętych działań notatki umieszczone w dokumentacji oraz informuje właściwe
    instytucje ( sąd rodzinny).

 

11. Postępowanie wobec ofiar i sprawców cyberprzemocy

 1. Nauczyciel/wychowawca, któremu zgłoszony został przypadek cyberprzemocy, informuje o zdarzeniu dyrektora i
 2. Nauczyciel/wychowawca w porozumieniu z pedagogiem przeprowadza rozmowę z ofiarą cyberprzemocy, udziela jej wsparcia i porady, ustala okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków.
 3. Nauczyciel/wychowawca i pedagog przy udziale nauczyciela informatyki zabezpieczają dowody i jeżeli to możliwe, ustalają tożsamość sprawcy cyberprzemocy.
 4. Nauczyciel/wychowawca w porozumieniu z pedagogiem oraz dyrektorem informuje o zdarzeniu rodziców/ opiekunów prawnych poszkodowanego i sprawcy (jeżeli jest znany i nieletni).
 5. W innych przypadkach pedagog w  porozumieniu z dyrektorem placówki zawiadamia policję. Sporządza odpowiednią dokumentację
 6. Nauczyciel/wychowawca i pedagog monitorują sytuację ucznia/wychowanka (ofiary), sprawdzając, czy nie są wobec niego podejmowane działania przemocowe bądź odwetowe ze strony sprawcy.

 

 12. Procedura w przypadku podejrzenia o wykorzystanie seksualne, gwałt na wychowanku

 1. Wychowawca/nauczyciel przeprowadza rozmowę z nieletnim w warunkach zapewniających poczucie bezpieczeństwa.
 2. W przypadku potwierdzenia się podejrzeń wychowawca/nauczyciel informuje natychmiast dyrektora Ośrodka, wicedyrektora, psychologa, pedagoga, rodziców ofiary oraz policję o popełnieniu przestępstwa.
 3. Wychowawca/nauczyciel nie dopuszcza do kontaktu sprawcy z ofiarą.
 4. Pokrzywdzonemu zapewnić należy opiekę i wsparcie psychologa i pedagoga.

 

13. Procedura postępowania w przypadku ataku terrorystycznego, wtargnięcia napastnika na teren szkoły. Wtargnięcie napastników do obiektu .

 1. Nauczyciel/wychowawca lub inny pracownik placówki będący świadkiem zdarzenia niezwłocznie uruchamia ustalony sygnał alarmowy lub wydaje komunikat ostrzegawczy.
 2. Decyzję o ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego, w przypadku ujawnienia zagrożenia wynikającego z wtargnięcia uzbrojonego napastnika na teren placówki, podejmuje każdy z przeszkolonych i przygotowanych do tego pracowników placówki, wówczas gdy: takie zagrożenie zauważy, będzie miał podejrzenie, ze takie zagrożenie może za chwile wystąpić lub taka informację o zagrożeniu otrzymał.
 3. Jeśli to możliwe, wychowawca/nauczyciel razem z grupą opuszcza zagrożony  rejon drogą ewakuacji, poza rejon zagrożenia. Należy  zostawić  wszystkie swoje rzeczy, w miejscu, gdzie się znajdują. Ewakuować  się blisko ściany, nie wychodzić  na otwartą przestrzeń. Po drogach ewakuacyjnych poruszać  się szybko, unikać  blokowania ruchu, zatrzymywania się, czy też gwałtownego napierania na poruszających się z przodu.

 

 Podczas ewakuacji:

 - Zachowaj ciszę, spokój, rozwagę.

- Udzielaj pierwszej pomocy w miejscu bezpiecznym, jedynie wtedy, gdy nie ma to wpływu na twoje bezpieczeństwo.

 - Ostrzegaj o niebezpieczeństwie.

 - W przypadku opadów deszczu, śniegu lub panującego zimna, przeprowadź dzieci i młodzież do innego, wcześniej ustalonego obiektu.

 Jeżeli bezpieczna ewakuacja nie jest możliwa:

 - Zamknij drzwi.

 - Zastaw drzwi ciężkim sprzętem, meblem, ławkami.

 - Wyłącz wszystkie światła.

-  Wycisz wszystkie urządzenia elektroniczne. Jeśli możesz, powiadom służby, informuj na bieżąco o sytuacji, nie wyłączaj telefonu, ale wycisz go.

-  Połóż się na podłodze z dala od drzwi i okien.

 -  Zachowaj ciszę.

 4.Jeżeli nie miałeś możliwości ewakuować się, ukryć albo zabarykadować w pomieszczeniu bezpiecznym, a Twoje życie lub zdrowie są zagrożone w bezpośrednim kontakcie z napastnikiem – WALCZ, a jeżeli nie jesteś w stanie podjąć walki – BŁAGAJ O LITOŚĆ.

 1. Poddaj się woli napastników – wykonuj ściśle ich polecenia.
 2. Staraj się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi (personifikowanie siebie i innych – zwracaj się do uczniów po imieniu – zwiększa szansę ich przetrwania).
 3. Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów z jakimś poleceniem.
 4. Zapamiętaj szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia – informacje te mogą okazać się cenne dla służb ratowniczych
 5. Staraj się uspokoić dzieci i młodzież– zapanuj w miarę możliwości nad własnymi emocjami.
 6. Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia: - nie pozwól dzieciom i młodzieży wychodzić z pomieszczenia oraz wyglądać przez drzwi i okna, - nakaż uczniom położyć się na podłodze.
 7. W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, wykonuj polecenia grupy antyterrorystycznej.

 

Podczas działań służb ratowniczych:

 1. Bądź przygotowany na surowe traktowanie przez Policję. Dopóki nie zostaniesz zidentyfikowany, jesteś dla nich potencjalnym terrorystą.
 2. Zachowuj ciszę.
 3. Jeżeli nie jesteś pewien, że to służby ratownicze, nie otwieraj drzwi, służby zrobią to same. 4. Stosuj się do wszystkich poleceń służb.
 4. Nie trzymaj nic w rękach.
 5. Nie zadawaj pytań podczas ewakuacji.
 6. Unikaj gwałtownych ruchów, alarmujących gestów.
 7. Poddaj się kontroli bezpieczeństwa.
 8. Jeżeli posiadasz istotne informacje o napastnikach lub ofiarach, przekaż je służbom ratowniczym.
 9. Nauczycielu/ wychowawco – po zakończeniu akcji:

 - sprawdź obecność wychowanków  w celu upewnienia się, czy wszyscy opuścili budynek,

- o braku któregokolwiek wychowanka  poinformuj Policję,

-  nie pozwól żadnemu z wychowanków samodzielnie poruszać się po terenie,

­

 

 14. Procedura postępowania w przypadku użycia broni palnej na terenie placówki

 

 Nauczycielu/wychowawco! W sytuacji bezpośredniego kontaktu z napastnikiem:

 1. Nakaż wychowankom położyć się na podłodze.
 2. Staraj się uspokoić młodzież.
 3. Dopilnuj, aby wychowankowie nie odwracali się tyłem do napastników w przypadku polecenia przemieszczania się.
 4. Jeżeli terroryści wydają polecenia, dopilnuj, aby wychowankowie wykonywali je spokojnie – gwałtowny ruch może zwiększyć agresję napastników.
 5. O ile to możliwe zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych. UWAGA! Nie rozłączaj się i staraj się, jeśli to możliwe, na bieżąco relacjonować sytuację.

 

Po opanowaniu sytuacji:

 - upewnij się o liczbie osób poszkodowanych i sprawdź, czy strzały z broni palnej nie spowodowały innego zagrożenia (np. pożaru),

 - zadzwoń lub wyznacz osobę, która zadzwoni pod jeden z numerów alarmowych

 - udziel pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym,

 - w przypadku, gdy ostrzał spowodował inne zagrożenie podejmij odpowiednie do sytuacji działania.

 

 15. Procedura postępowania w przypadku zagrożenia bombowego

Symptomy wystąpienia zagrożenia:

Podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma wyraźnych znaków ostrzegawczych o możliwości wystąpienia zamachu lub są one trudno dostrzegalne.

 1. Zainteresowania i uwagi wymagają: - rzucające się w oczy lub po prostu nietypowe zachowania osób, pozostawione bez opieki przedmioty typu teczki, paczki itp., osoby wyglądające na obcokrajowców, osoby ubrane nietypowo do występującej pory roku, - samochody, a w szczególności furgonetki, parkujące w nietypowych miejscach (miejscach organizowania imprez i uroczystości).
 2. Należy jednak pamiętać, że terrorysta nie zawsze musi być odmiennej narodowości i wyróżniać się z tłumu szczególnym wyglądem.
 3. O swoich spostrzeżeniach poinformuj dyrektora szkoły, dyrektor powiadamia odpowiednie służby: Straż Miejską lub policję.

 

Procedura postępowania w sytuacji otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego:

 1. Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba powiadamia odpowiednie służby - Policję, Straż Miejską, Starostwo Powiatowe.
 2. Jednocześnie przeprowadza ewakuację budynku zgodnie z procedurami.
 3. Osoba, która przyjęła zgłoszenie lub ujawniła przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia, powinna ten fakt zgłosić służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w danym miejscu, dyrekcji szkoły. Informacji takiej nie należy przekazywać niepowołanym osobom, gdyż jej niekontrolowane rozpowszechnienie może doprowadzić do paniki i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób z zagrożonego miejsca.
 4. Zawiadamiając policję dyrektor podaje następujące informacje: - rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, ujawniony podejrzany przedmiot), - treść rozmowy z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego; - numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas jej przyjęcia, adres, numer telefonu i nazwisko osoby zgłaszającej, opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu.
 5. Wskazane jest uzyskanie od policji potwierdzenia przyjętego zgłoszenia.

 

Ogłoszenie alarmu bombowego oraz procedury postępowania w czasie zagrożenia bombowego:

 1. Do czasu przybycia policji akcją kieruje dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona.
 2. Na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby pomocnicze takie jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie gazowe, pogotowie wodnokanalizacyjne, pogotowie energetyczne.
 3. Po przybyciu policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją.
 4. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów.
 5. Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia „bomby”, użytkownicy pomieszczeń służbowych powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie, pod kątem obecności przedmiotów nieznanego pochodzenia.
 6. Pomieszczenie ogólnodostępne (korytarz, klatki schodowe, toalety) oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu, sprawdzają i przeszukują służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danej instytucji.
 7. Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać! O ich lokalizacji należy powiadomić dyrektora oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.
 8. Po ogłoszeniu ewakuacji, należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon.
 9. Po ogłoszeniu ewakuacji, należy opuścić placówkę.
 10. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne policji.

 

 Jak zachować się po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia „bomby”:

 1. Podczas działań związanych neutralizacją „bomby” należy zastosować się do poleceń policji.
 2. Ciekawość może być niebezpieczna - należy jak najszybciej oddalić się z miejsca zagrożonego wybuchem. Po drodze należy informować o zagrożeniu jak największe grono osób, będących w strefie zagrożonej lub kierujących się w jej stronę.
 3. Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji należy niezwłocznie udać się do wyjścia, zgodnie z planem ewakuacji szkoły.

 Informacja o podłożeniu bomby

 1. Jeżeli jest to informacja telefoniczna

- słuchaj uważnie,

 - zapamiętaj jak najwięcej,

- jeżeli masz taką możliwość, nagrywaj rozmowę

 – jeśli nie – spróbuj zapisywać informacje,

 - zwróć uwagę na szczegóły dotyczące głosu i nawyki mówiącego oraz wszelkie dźwięki w tle,

 - nigdy nie odkładaj pierwszy słuchawki, - jeżeli twój telefon posiada funkcję identyfikacji numeru dzwoniącego – zapisz ten numer.

- Jeżeli jest to wiadomość pisemna, zabezpiecz ją tak, aby nikt jej nie dotykał - przekażesz ją Policji.

 1. Po zakończeniu rozmowy niezwłocznie zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych.
 2. Zaalarmuj dyrektora szkoły.
 3. Dyrektor dzwoni do Wydziału Oświaty i Wychowania i Kuratorium Oświaty.
 4. Powiadom o zagrożeniu personel szkoły oraz uczniów, w sposób nie wywołujący paniki!
 5. Dyrektor zarządza ewakuację zgodnie z obowiązującą instrukcją. UWAGA! Poinstruuj uczniów o zabraniu ze sobą rzeczy osobistych – plecaków, reklamówek itp.
 6. Zabezpiecz ważne dokumenty, pieniądze.
 7. Wyłącz lub zleć pracownikowi ds. technicznych wyłączenie dopływu gazu i prądu.
 8. W przypadku odnalezienia podejrzanego przedmiotu nie dotykaj go i nie otwieraj.
 9. W miarę możliwości ogranicz dostęp osobom postronnym,
 10. Dokonaj próby ustalenia właściciela przedmiotu,
 11. Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń.

 

 Wykrycie/ znalezienie bomby (podejrzanego przedmiotu)

 1. Nie dotykaj podejrzanego przedmiotu. UWAGA! Jeśli widzisz „bombę” to oznacza, że jesteś w polu jej rażenia.
 2. Zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych:
 3. Zabezpiecz, w miarę możliwości, rejon zagrożenia w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym – głównie wychowankom, nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo.
 4. Powiadom o zagrożeniu personel placówki oraz wychowanków, w sposób nie wywołujący paniki!
 5. Zarządź przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją.
 6. Zabezpiecz ważne dokumenty, pieniądze.
 7. Wyłącz lub zleć pracownikowi ds. technicznych wyłączenie dopływu gazu i prądu.
 8. Otwórz okna i drzwi.
 9. Usuń z otoczenia wszystkie materiały łatwopalne.
 10. Nie używaj w pobliżu podejrzanego ładunku urządzeń radiowych (radiotelefonów, telefonów komórkowych).
 11. Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń.

 

 Po wybuchu bomby:

 1. Oceń sytuację pod kątem ilości osób poszkodowanych i upewnij się, jakiego rodzaju zagrożenia spowodował wybuch.
 2. Zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych.
 3. Udziel pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym.
 4. Sprawdź bezpieczeństwo dróg i rejonów ewakuacyjnych, a następnie zarządź przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją.
 5. W przypadku, gdy wybuch spowodował inne zagrożenie, podejmij działania odpowiednie do sytuacji.
 6. Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń

 16. Procedura postępowania w przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki

Po czym poznać podejrzaną przesyłkę?

 1. Stempel pocztowy lub nazwisko nadawcy wskazuje, że przesyłka pochodzi z innego miejsca lub innego od nadawcy, niż oczekiwano.
 2. Brakuje nadawcy.
 3. Przesyłka jest uszkodzona.
 4. Na kopercie lub paczce są nakłucia, nacięcia, plamy.
 5. Z opakowania wysypuje się proszek lub wycieka substancja.
 6. Przesyłka wydziela dziwny zapach (szczególnie uważać na zapach migdałów lub marcepana).
 7. Z przesyłki wydobywają się podejrzane dźwięki.
 8. Na przesyłce znajdują się odręczne napisy w podejrzanym stylu.
 9. Jest podejrzanie ciężka do wymiarów („bomby listowe” ważą powyżej 50 g).
 10. Namacalnie wyczuwane są kable / przewody, proszek, granulki lub substancja galaretowata.

 

 Do czasu przyjazdu służb postępuj zgodnie z następującymi zaleceniami:

 1. Nie otwieraj, nie przenoś i nie rzucaj przesyłki.
 2. Zabezpiecz miejsce/ pomieszczenie przed innymi osobami.
 3. Sporządź listę osób mających kontakt z przesyłką.
 4. Uruchom wewnętrzne procedury.
 5. Pozostań do dyspozycji służb, udzielając im niezbędnych informacji.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wezwanych służb. Zachowaj ostrożność! Podejrzana przesyłka może zawierać niebezpieczny materiał wybuchowy, biologiczny, chemiczny lub radiacyjny!

 Jeśli przesyłka została otwarta, pamiętaj o zasadach ostrożności:

 1. Nie naruszaj jej zawartości (nie rozsypuj, nie przenoś, nie dotykaj).
 2. Zamknij okna, wyłącz urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne.
 3. O ile to możliwe, przykryj nieznana substancję folia lub innym materiałem, w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się.
 4. Opuść pomieszczenie i zamknij drzwi.
 5. Umyj dokładnie ręce.
 6. Odizoluj osoby, które miały kontakt z otwartą przesyłką

  

 

Zespół przygotowujący procedury:

 

 1. Dyrektor MOW Radosław Żyłowski
 1. Wicedyrektor ds.. wychowawczych Marek Misztal
 1. Koordynator ds. bezpieczeństwa Sławomir Żukowski

 

Wszystkie procedury postępowania do pobrania