Historia MOW Kamionek Wielki

    Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim w swej historii przechodził wiele zmian, począwszy od nazwy placówki, po miejsce siedziby.
W roku 1957 istniejący Państwowy Dom Dziecka w Elblągu oraz Dom Młodzieżowy "Awangarda" na mocy uchwały Kuratorium Okręgu Szkolnego Gdańskiego z dnia 19.XII. 1956 roku przekształciły się w Państwowy Młodzieżowy Zakład Wychowawczy dla Chłopców i z dniem 25 lutego 1957 roku rozpoczęto pierwszy dzień nauki szkolnej. Pierwszym Dyrektorem ośrodka był Stanisław Bochus.
W szkole liczącej 4 klasy było 42 uczniów. Prace z tymi chłopcami rozpoczęło Grono Pedagogiczne w składzie: Kierownik Szkoły T. Konopka, nauczyciele: J. Flery, L. Syrka, H. Wasilewski, A. Skupiński. W roku 1957/1958 przeniesiono szkołę do nowego budynku, w którym mieściła się aż do roku 1983. Zespół uczniów powiększył się o 50-ciu chłopców, przybyli również nowi nauczyciele. Utworzono 6 klas.
Dyrektorem został Adam Słonecki. W roku szkolnym 1960/1961 opuściło ośrodek 12 pierwszych absolwentów. W roku szkolnym 1961/1962 zwiększono kadrę nauczycieli. Również w tym samym roku wychowawca Józef Kozłowski zakłada drużynę harcerską. Dyrektorem w tym czasie był Herbert Żukower oraz pełniącym obowiązki Franciszek Krupski.
Od lutego 1962 do listopada 1963 roku Dyrektorem jest Mieczysław Szwoch.
W dniu 24./1.1963 roku odbyła się pierwsza wywiadówka dla rodziców, którzy mogli spotkać się z nauczycielami, wychowawcami, obejrzeć wystawę prac dzied i występy koła muzycznego i tanecznego. W ośrodku prężnie funkcjonowało Szkolne Koło Sportowe SKS - z drużyną piłki ręcznej chłopców odnoszące znaczne sukcesy. W 1963 roku ośrodek opuściło 19 absolwentów wśród wychowanków.
Od listopada 1963 roku oraz w latach siedemdziesiątych funkcję Dyrektora Ośrodka pełni Tadeusz Konopka, zarządzającym szkołą zostaje Józef Kozlowski, kolejno Henryk Cymborek i Zdzisław Korszul a Kierownikiem Internatu ­Roman Juras.
Harcerstwo, sport i praca społeczna to 3 główne dziedziny, wokół których koncentrowało się życie i wychowanie chłopców w Ośrodku. W 1981 roku dodatkowo podejmowane są czynności diagnostyczne w placówce. Zakład zmienia nazwę na Państwowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. Staje się także ośrodkiem obserwacyjno - diagnostycznym, kierującym młodzież niedostosowaną społecznie do różnego typu placówek na terenie Polski północnej.
Kurator Oświaty i Wychowania w Elblągu na podstawie decyzji nr 5/83 z dn. 4 sierpnia 1983 roku, przenosi Państwowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy z Elbląga do Kamiennicy Ebląskiej, gmina Tolkmicko. Ośrodek przejął majątek po zniesionym Zakładzie Poprawczym w Kamiennicy Elbląskiej. Stało się to w dniu 01.09.1983 roku.
Dyrektorem wtedy był Andrzej Garstka a jego następcą Roman Kołecki.
W Państwowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym przebywa wówczas młodzież od 10 do 18 roku życia o różnym stopniu demoralizacji. Ośrodek obejmuje internat, szkołę podstawowa, szkołę przysposabiającą do zawodu stolarza i ślusarza, Zasadniczą Szkołę Zawodową o specjalności tokarza. Ponadto organizuje się uzupełniające szkolenia przyuczające do zawodu spawacza.
Wychowankowie w internacie podzieleni byli wówczas na 7 grup wychowawczych. Grupy liczyły od 8 do 12 wychowanków. Wychowankowie jednej grupy byli uczniami tej samej klasy w szkole (tzw. Klasogrupy). W dniu 1 listopada 1986 roku powołany został na Dyrektora Państwowego Młodzieżowego - Ośrodka Wychowawczego Obserwacyjno Diagnostycznego Ryszard Wójciak.
W Ośrodku funkcjonowały następujące koła zainteresowań: plastyczne, muzyczne, fotograficzne, recytatorskie, sportowe, ZHP i Samorząd Ośrodka z podziałem na sekcję szkolną i intenacką. Do najważniejszych zrealizowanych zadań należy zaliczyć: poprawę bazy socjalno - bytowej ośrodka, wypracowanie systemu wychowawczego na bazie odstąpienia od kar, sukcesy zespołów muzycznych pod kierunkiem Zdzisława Kołodyńskiego.
W 1994 roku dotychczasową nazwę Ośrodka zastępuje się nazwą Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamiennicy Ebląskiej Gm Tolkmicko. W tym czasie Dyrektorami MOW byli kolejno: Benon Pietrzok i Eugeniusz Rostkowski. W tym samym czasie likwiduje się Warsztaty Szkolne Zasadniczej Szkoły Zawodowej jak również Zasadniczą Szkołę Zawodową.

W internacie funkcjonowało wówczas 6 grup wychowawczych, z łączna liczbą 74 miejsc dla chłopców w wieku od 13 do 18
lat, skierowanym do MOW w Kamionku Wielkim decyzją sądów właściwych dla ich miejsca zamieszkania.
Od roku 1999 do sierpnia 2007 roku Dyrektorem MOW był Ryszard Kaszczyc. Funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej i Gimnazjum pełnił Emilian Tomczyński. Od września 2007 do sierpnia 2017 roku funkcję Dyrektora MOW sprawowała Magda Dryll. Dyrektorem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum był w dalszym ciągu Emilian Tomczyński, a następnie Elżbieta Olszak. Dyrektorem Internatu w tym okresie był Wojciech Petrycki. Od 2017 roku Dyrektorem naszej placówki był Radosław Żyłowski, który powołał na Dyrektora szkoły Leszka Grędzińskiego a Dyrektorem internatu został Marek Misztal. Od 01.04.2021 roku do 31.03.2022 roku  wz. Dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego został Sławomir Żukowski, natomiast od września 2022 roku Sławomir Żukowski pełni funkcję p.o. Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz Dyrektora Branżowej Szkoły I Stopnia. Do  współpracy na stanowisko Wicedyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Dyrektor wskazał wychowawcę p. Artura Podborowskiego.

 
 

 

Czytaj więcej: Historia MOW