Historia MOW Kamionek Wielki

    Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim w swej historii przechodził wiele zmian, począwszy od nazwy placówki, po miejsce siedziby.
W roku 1957 istniejący Państwowy Dom Dziecka w Elblągu oraz Dom Młodzieżowy "Awangarda" na mocy uchwały Kuratorium Okręgu Szkolnego Gdańskiego z dnia 19.XII. 1956 roku przekształciły się w Państwowy Młodzieżowy Zakład Wychowawczy dla Chłopców i z dniem 25 lutego 1957 roku rozpoczęto pierwszy dzień nauki szkolnej. Pierwszym Dyrektorem ośrodka był Stanisław Bochus.
W szkole liczącej 4 klasy było 42 uczniów. Prace z tymi chłopcami rozpoczęło Grono Pedagogiczne w składzie: Kierownik Szkoły T. Konopka, nauczyciele: J. Flery, L. Syrka, H. Wasilewski, A. Skupiński. W roku 1957/1958 przeniesiono szkołę do nowego budynku, w którym mieściła się aż do roku 1983. Zespół uczniów powiększył się o 50-ciu chłopców, przybyli również nowi nauczyciele. Utworzono 6 klas.
Dyrektorem został Adam Słonecki. W roku szkolnym 1960/1961 opuściło ośrodek 12 pierwszych absolwentów. W roku szkolnym 1961/1962 zwiększono kadrę nauczycieli. Również w tym samym roku wychowawca Józef Kozłowski zakłada drużynę harcerską. Dyrektorem w tym czasie był Herbert Żukower oraz pełniącym obowiązki Franciszek Krupski.
Od lutego 1962 do listopada 1963 roku Dyrektorem jest Mieczysław Szwoch.
W dniu 24./1.1963 roku odbyła się pierwsza wywiadówka dla rodziców, którzy mogli spotkać się z nauczycielami, wychowawcami, obejrzeć wystawę prac dzied i występy koła muzycznego i tanecznego. W ośrodku prężnie funkcjonowało Szkolne Koło Sportowe SKS - z drużyną piłki ręcznej chłopców odnoszące znaczne sukcesy. W 1963 roku ośrodek opuściło 19 absolwentów wśród wychowanków.
Od listopada 1963 roku oraz w latach siedemdziesiątych funkcję Dyrektora Ośrodka pełni Tadeusz Konopka, zarządzającym szkołą zostaje Józef Kozlowski, kolejno Henryk Cymborek i Zdzisław Korszul a Kierownikiem Internatu ­Roman Juras.
Harcerstwo, sport i praca społeczna to 3 główne dziedziny, wokół których koncentrowało się życie i wychowanie chłopców w Ośrodku. W 1981 roku dodatkowo podejmowane są czynności diagnostyczne w placówce. Zakład zmienia nazwę na Państwowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. Staje się także ośrodkiem obserwacyjno - diagnostycznym, kierującym młodzież niedostosowaną społecznie do różnego typu placówek na terenie Polski północnej.
Kurator Oświaty i Wychowania w Elblągu na podstawie decyzji nr 5/83 z dn. 4 sierpnia 1983 roku, przenosi Państwowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy z Elbląga do Kamiennicy Ebląskiej, gmina Tolkmicko. Ośrodek przejął majątek po zniesionym Zakładzie Poprawczym w Kamiennicy Elbląskiej. Stało się to w dniu 01.09.1983 roku.
Dyrektorem wtedy był Andrzej Garstka a jego następcą Roman Kołecki.
W Państwowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym przebywa wówczas młodzież od 10 do 18 roku życia o różnym stopniu demoralizacji. Ośrodek obejmuje internat, szkołę podstawowa, szkołę przysposabiającą do zawodu stolarza i ślusarza, Zasadniczą Szkołę Zawodową o specjalności tokarza. Ponadto organizuje się uzupełniające szkolenia przyuczające do zawodu spawacza.
Wychowankowie w internacie podzieleni byli wówczas na 7 grup wychowawczych. Grupy liczyły od 8 do 12 wychowanków. Wychowankowie jednej grupy byli uczniami tej samej klasy w szkole (tzw. Klasogrupy). W dniu 1 listopada 1986 roku powołany został na Dyrektora Państwowego Młodzieżowego-Ośrodka Wychowawczego Obserwacyjno Diagnostycznego Ryszard Wójciak.
W Ośrodku funkcjonowały następujące koła zainteresowań: plastyczne, muzyczne, fotograficzne, recytatorskie, sportowe, ZHP i Samorząd Ośrodka z podziałem na sekcję szkolna i intenacką. Do najważniejszych zrealizowanych zadań należy zaliczyć: poprawę bazy socjalno bytowej ośrodka, wypracowanie systemu wychowawczego na bazie odstąpienia od kar; sukcesy zespołów muzycznych pod kierunkiem Zdzisława Kołodyńskiego.
W 1994 roku dotychczasową nazwę Ośrodka zastępuje się nazwą Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamiennicy Ebląskiej Gm Tolkmicko. W tym czasie Dyrektorami MOW byli kolejno: Benon Pietrzok i Eugeniusz Rostkowski. W tym samym czasie likwiduje się Warsztaty Szkolne Zasadniczej Szkoły Zawodowej jak również Zasadniczą Szkołę Zawodową.

W internacie funkcjonowało wówczas 6 grup wychowawczych, z łączna liczbą 74 miejsc dla chłopców w wieku od 13 do 18
lat, skierowanym do MOW w Kamionku Wielkim decyzją sądów właściwych dla ich miejsca zamieszkania.
Od roku 1999 do sierpnia 2007 roku Dyrektorem MOW był Ryszard Kaszczyc a Następnie funkcję tą sprawowała Magda Dryll. Funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej i Gimnazjum pełniła Elżbieta Olszak, a Dyrektorem Internatu był Wojciech Petrycki. Od roku 2017 Dyrektorem Ośrodka jest Radosław Żyłowski, który na swoich zastępców powołał Leszka Grędzińskiego na Dyrektora Szkoły i Marka Misztal na Dyrektora internatu.