„Starszy Brat”

PROJEKT  EDUKACYJNY  "STARSZY  BRAT"

         Projekt „Starszy brat” realizowany jest w naszej placówce od 2012 roku we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 6 w Elblągu w klasach integracyjnych, z Przedszkolem Miejskim "Bajkowy Las" w Tolkmicku oraz wybranymi placówkami z terenu powiatu elbląskiego. Program „Starszy brat” ma swoje źródła w tradycji amerykańskiej. Narodził się z potrzeby serca, z bezinteresownej gotowości do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Polega na wytworzeniu dobrej relacji oraz więzi emocjonalnej między dzieckiem ( mniejszym, słabszym) a mentorem ( opiekunem i przewodnikiem – starszym bratem). Ta dobra relacja jest korzystna dla obu stron. Wytworzona więź między „przyszywanym rodzeństwem” chroni uczestników przed zagrożeniami, ryzykownymi wyborami i demoralizacją. Więź niesie efektywną pomoc i nadzieję osobom uczestniczącym w programie na rozwiązanie trudnych sytuacji.

CELE PROGRAMU :

  • Pomoc dzieciom młodszym, w tym także niepełnosprawnym ( nawiązanie pozytywnej, dobrej relacji )
  • Pomoc wychowankom MOW w tworzeniu postaw akceptowanych społecznie
  • Uwrażliwianie wychowanków MOW na potrzeby innych osób
  • Rozwój kompetencji interpersonalnych poprzez nawiązanie indywidualnych, trwałych, osobistych i odpowiedzialnych postaw i więzi między wychowankami MOW a dziećmi młodszymi
  • Kształtowanie umiejętności współdziałania i współpracy w zespole, w grupie
  • Podniesienie samooceny wychowanków MOW ( czuję się potrzebny – mogę pomóc innym, nie jestem z marginesu społecznego, umiem dokonać samooceny i uczę się na własnych błędach),
  • Hamowanie negatywnych emocji oraz zmiana dotychczasowej postawy z aspołecznej i antyspołecznej na prospołeczną z elementami syntonii,
  • Pomoc wychowankom i uczniom w definiowaniu celów życiowych i edukacyjnych,
  • Psychokorekcja w ramach introspekcji przyczyn i przejawów nieprzystosowania społecznego.

 

EFEKTY   WYCHOWAWCZE I  SPOŁECZNE PROJEKTU :

         Na podstawie obserwacji uczestniczącej możemy stwierdzić, że projekt w sposób systemowy, skuteczny i kontrolowany w oparciu o znane i akceptowane metody, pozwala  z jednej strony nieść pomoc słabszym i młodszym, z drugiej – osiągnąć lepsze efekty w pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej. Pomaga również naszym uczniom poczuć się potrzebnym, akceptowanym, pozwala na stały kontakt z uczniami z innych szkół oraz tworzy nawyk niesienia pomocy osobie słabszej, młodszej, chorej.

         Wychowankowie MOW są często w środowisku macierzystym odbiorcami zjawiska stygmatyzacji, dyskryminacji i antagonizmów. W formie obrony sami stosują takie postawy. Ich pozytywna autoprezentacja i umożliwienie im pozytywnej afirmacji, przeciwdziała stereotypom, podnosi świadomość problemu a tym samym przynosi wymierne efekty w pracy resocjalizacyjnej. Podniósł się poziom kultury osobistej wychowanków, zanikły zachowania niepożądane z udziałem uczestników programu.

         Projekt "Starszy brat" cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży, z niecierpliwością oczekują kolejnej edycji, działań  i wyjazdów.

         Najbardziej wartościowym wymiarem naszego projektu jest zmiana postawy z roszczeniowej na prospołeczną, zminimalizowanie agresji i poczucia krzywdy oraz kształtowanie odpowiedzialności za własne decyzje i za osoby młodsze, którymi się zajmują. Udział w projekcie kształtuje u uczestników umiejętności społeczne, komunikację interpersonalną, przeciwdziała ksenofobii i stereotypom, umożliwia pozytywną autoprezentację i podnosi samoocenę.