„Stutthof ja w miejscu pamięci”

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

         Projekt edukacyjny "Stutthof - Ja w miejscu pamięci" realizowany jest  w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim od 2012 roku. Wywodzi się z pasji i zainteresowań autorów historią II wojny światowej i historią regionu. W projekcie biorą udział  wychowankowie klas II i III  gimnazjum oraz I klasy Szkoły Branżowej I stopnia.

         Program jest zadaniem  planowanym i polega na zorganizowanym działaniu. Pomysł realizacji projektu związanego tematycznie z II wojną światową, a szczególnie z byłym  obozem koncentracyjnym Stutthof, zrodził się w momencie wycofania z podstawy programowej gimnazjum tego szczególnego okresu w dziejach historii Polski. Biorąc pod uwagę wiek naszych wychowanków oraz fakt, że wychowanie moralne, obywatelskie i patriotyczne jest wpisane w program oddziaływań resocjalizacyjnych  udało nam się zainteresować wychowanków naszym pomysłem. Dodatkową motywacją a jednocześnie faktem historycznym jest to, że nasz ośrodek mieści się w budynkach po filii byłego KL Stutthof.

koordynatorzy projektu:

 • Bożena Szczodrowska
 • Magdalena Kuligowska
 • Danuta Miszkowicz

 

Głównym celem proponowanych przez nas działań jest podniesienie świadomości młodzieży, że obowiązkiem każdego pokolenia jest otaczanie opieką i szacunkiem miejsc pamięci narodowej oraz poznanie historii II wojny światowej oraz historii ludzi z nią związanych ( świadków historii ) w powiązaniu z historią regionu elbląskiego.

 

Cele szczegółowe programu:

 • Rozwijanie wiedzy o historii i kulturze własnego regionu i jego związkach z historią i kulturą narodową,
 • Kształtowanie u młodzieży szacunku do ojczystej ziemi, kultury i małych ojczyzn,
 • Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez udział w zajęciach zorganizowanych,
 • Zainteresowanie uczniów historią, zabytkami oraz walorami przyrodniczymi regionu elbląskiego,
 • Budzenie postaw szacunku dla dziedzictwa kultury narodowej w powiązaniu z kulturą lokalną,
 • Ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości regionalnej.
 • Promocja najbliższego regionu,
 • Eksponowanie indywidualnych możliwości, upodobań, zainteresowań oraz inwencji twórczej uczniów,
 • Wzbogacenie wiedzy regionalnej z wykorzystaniem urządzeń medialnych i zasobów bibliotecznych,
 • Kształtowanie poczucia przynależności do własnego środowiska,
 • Wzmacnianie właściwych relacji młodzieży z otoczeniem, opartych na wzajemnym szacunku szczególnie wobec osób starszych w odniesieniu do byłych więźniów KL Stutthof,
 • Kształtowanie umiejętności pracy w zespole,
 • Zdobycie określonego zasobu wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa zajęć ruchowych i ochrony zdrowia a także bezpieczeństwa na drodze podczas zajęć

 

Realizacja projektu wymagała nawiązania współpracy z następującymi instytucjami :

 • Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku
 • PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej
 • Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
 • Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu
 • Zespół Szkół Salezjańskich w Oświęcimiu
 • Muzeum Poczty Polskiej
 • Gmina Żydowska w Gdańsku
 • Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu
 • Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie
 • Muzeum Zamku Królewskiego w Warszawie
 • Muzeum Historyczne: Ośrodek Dokumentacji i Badań Korczakianum
 • Via Nova Itzehoe ( Niemcy )
 • MOW nr 4 w Warszawie

 

EFEKTY PROJEKTU:

Realizacja projektu przyniosła wiele wymiernych efektów i korzyści.                               Za najważniejsze z nich uważamy:

 • Stałą współpracę z Muzeum Stutthof, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Muzeum Zamku Królewskiego, Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu, Zespołem Szkół Salezjańskich w Oświęcimiu, Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku, Gminą Żydowską w Gdańsku, Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu, Muzeum Historycznym : Ośrodkiem Dokumentacji i Badań Korczakianum, Via Nova Itzehoe ( Niemcy ), MOW nr 4 w Warszawie,
 • Wspólne działania z  następującymi instytucjami  lokalnymi: Urządem Miasta i Gminy Tolkmicko i PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej,
 • Stworzenie biblioteczki z pozycjami dotyczącymi II wojny światowej,
 • Rozbudzenie zainteresowania uczniów historią regionu i historią Polski ( udział wychowanka w kuratoryjnym konkursie  historycznym oraz dobre wyniki z egzaminu gimnazjalnego z części historycznej ),
 • Objęcie opieką miejsca pamięci narodowej w Nadbrzeżu,
 • zmiana postaw wychowawczych, umożliwienie pozytywnej autoprezentacji, wskazywanie alternatyw życiowych i rozwijanie zainteresowań wychowanków poprzez wolontariat na rzecz Muzeum Stutthof,
 • Udział w pracach porządkowych na terenie byłego obozu koncentracyjnego Stutthof

( poznanie historii obozu Stutthof, losów więźniów ),

 • przeciwdziałanie dyskryminacji rasowej, etnicznej i kulturowej,
 • Przygotowanie materiałów dokumentalnych, teczek tematycznych, posterów, prac pisemnych o tematyce związanej z historią II wojny św. a szczególnie z historią obozu Stutthof,
 • Wzbudzanie uczuć patriotycznych i refleksji w związku z realizowanymi zadaniami,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Zaangażowanie  i aktywny udział wychowanków w pracach na rzecz innych osób i instytucji
 • Godne reprezentowanie MOW i promocja naszej placówki, wymiana doświadczeń,
 • Możliwość udziału wychowanków w wyjazdach edukacyjnych i poznanie nowych osób, nawiązywanie pozytywnych relacji, przeciwdziałanie izolacji,
 • Zwiększenie świadomości narodowej i  historycznej.

Projekt w sposób systemowy, skuteczny i kontrolowany  w oparciu o znane i akceptowane zasady,  pozwala z jednej strony zainteresować uczniów historią, z drugiej –  osiągnąć lepsze efekty w procesie resocjalizacji wychowanków MOW. Nasi wychowankowie czują się potrzebni, akceptowani i odpowiedzialni a  kontakt ze środowiskiem i instytucjami pozwala nam realizować projekt bez wielkich nakładów finansowych. Nawyki i postawy jakie kształtujemy i odpowiedzialność za miejsca ważnych dla naszego kraju wydarzeń historycznych, ludzi, własne decyzje są największym sukcesem naszej pracy w projekcie.    Zrealizowany projekt przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Wychowankowie nie tylko poszerzyli swoją wiedzę, ale bezpośrednio zaangażowali się w jego realizację. Uczucia, które towarzyszyły wychowankom, postawy, które zaprezentowali w nas – wychowawcach – wzbudzają podziw i szacunek.

Mottem naszej pracy jest fragment przemówienia dyrektora Muzeum Stutthof p. Piotra Tarmowskiego wygłoszonego w rocznicę wyzwolenia obozu Stutthof:

"...Minęło tyle lat i wciąż pamiętamy. Co roku dziewiątego maja świętujemy zwycięstwo nadziei, co roku oddajemy hołd Bohaterom, którzy oddali życie i Bohaterom, którzy przeżyli.
Pamięć przypomina o chwilach, które wolelibyśmy zapomnieć                 i pobudza do refleksji, a sumienie pilnuje abyśmy już nigdy nie stracili swego człowieczeństwa. Pamiętajmy i nieśmy tę pamięć przez pokolenia."