Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

 

 

W skład zespołu psychologiczno – pedagogicznego wchodzą:

  • mgr Anna Wojtczak – pedagog specjalny
  • mgr Romuald Wesołowski – pedagog
  • mgr Aleksandra Dyks – Łepek – psycholog
  • Lesław Trzaska – instruktor terapii uzależnień.

 

   Pomocą psychologiczno – pedagogiczną objęci są wszyscy wychowankowie naszej placówki. W momencie przyjęcia wychowanka do placówki lub w ciągu najbliższych trzech dni przeprowadzamy rozmowę wstępną w formie wywiadu dotyczącego aktualnej sytuacji wychowanka i wspieramy go w procesie adaptacji do warunków MOW.

Prowadzimy indywidualną terapia psychologiczną i pedagogiczną z chłopcami mającymi trudności adaptacyjne, wymagającymi szczególnej opieki, posiadającymi wskazania do terapii oraz przeżywającymi poważne emocjonalne  kryzysy.

Świadczymy pomoc dla rodziców w formie rozmów na temat sytuacji syna w placówce, możliwych form udzielania wsparcia, psychoedukacji z zakresu potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży oraz szeroko rozumianej pedagogizacji.

Przeprowadzamy również rozmowy z wychowankami mającymi trudności wynikające z nadużywania substancji psychoaktywnych, które mają charakter motywowania do podjęcia terapii oraz wspierania nieletniego w utrzymaniu abstynencji, ewentualnie skierowania do Poradni Uzależnień lub specjalistycznej placówki leczenia uzależnień.

Bierzemy udział w interwencjach kryzysowych mających na celu zapobieganie eskalacji przemocy. Prowadzimy rozmowy indywidualne z ofiarami i sprawcami przemocy. Wspieramy kadrę w planowaniu optymalnych oddziaływań wychowawczych.

Prowadzimy poradnictwo i psychoedukację w zakresie radzenia sobie z trudnymi emocjami i rozwijania kompetencji społecznych. Organizujemy pomoc psychiatryczną dla wychowanków przejawiających zaburzenia zachowania i emocji oraz inne zaburzenia psychiczne wymagające farmakoterapii.

Diagnozujemy wychowanków i przygotowujemy informacje dla specjalistów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych.

Towarzyszymy wychowankom w przesłuchaniach sądowo – prokuratorskich i wysłuchaniach policyjnych oraz kontaktujemy się z ich kuratorami sądowymi i sędziami w celu monitorowania przebiegu toczących się spraw i udzielania nieletnim wsparcia.

Prowadzimy zajęcia socjoterapeutyczne dla wybranych grup wychowawczych oraz Trening Zastępowania Agresji i Arteterapię dla wybranych wychowanków przejawiających trudności emocjonalne i wymagających dodatkowej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr w Elblągu w zakresie uzupełniania brakujących orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz prowadzenia edukacji seksualnej dla nastolatków a także z Chrześcijańską Misją Społeczną Teen Challange w Elblągu, która w ramach uzupełniania programu profilaktyki uzależnień prowadzi warsztaty „Mnie to nie dotyczy”.

 

Każdy wychowanek posiada orzeczenie poradni psychologiczno pedagogicznej o potrzebie kształcenie specjalnego. Wychowankowie, uczniowie gimnazjum, objęci są zajęciami z zakresu doradztwa zawodowego.

Zasadniczym celem pobytu wychowanków w MOW jest przygotowanie ich do powrotu do środowiska oraz kontynuacji nauki lub podjęcia pracy zawodowej. Stąd też wychowankowie w danym roku szkolnym, w którym kończą 18 lat są objęci procesem usamodzielniania.