Doradztwo zawodowe

WEWNNĄTRZ SZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

W MŁODZIEŻOWYM ÓŚRODKU WYCHOWAWCZYM W KAMIONKU WIELKIM NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 1. ZAŁOŻENIA WSDZ

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. System ten określa rolę i zadania nauczycieli w ramach rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, metody pracy. Dobrze przygotowany uczeń do podjęcia decyzji edukacyjnej i zawodowej to taki, który wie jakie ma zainteresowania i predyspozycje, potrafi dokonać samooceny, zna swoją wartość, umie samodzielnie wybrać szkołę, ma plany na przyszłość.

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego zakłada, że:

 • Wybór zawodu nie jest pojedynczym aktem – to długotrwały proces stanowiący sekwencje decyzji podejmowanych przez wiele lat.
 • Na wybór zawodu składają się: wiedza na temat własnych predyspozycji i umiejętności, wiedza na temat zawodów, ścieżek edukacyjnych i rynku pracy.
 • Preferencje edukacyjne i zawodowe są zależne od uwarunkowań wewnętrznych (cechy osobowości, temperament, zdolności) i zewnętrznych człowieka (doświadczenia, otoczenie społeczne).
 • Szkoła podstawowa obok rodziny stanowi środowisko mające istotny wpływ na podejmowanie decyzji edukacyjnych uczniów.
 • Działania w ramach WSDZ powinny być zaplanowane, spójne, prowadzone w sposób ciągły i systematyczny.

 

 

 1. PODTSWA PRAWNA

 

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. Z 1996 r., Nr 67, poz. 329 ze zm.) zobowiązuje placówki oświatowe do „przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia”.
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2003 r., Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz.1304, Nr203, poz. 1966, Nr 228, poz.2258 oraz z 2004r., Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845) dotyczy zasadności zatrudnienia w szkole doradcy zawodowego.

 

 1. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej - z dnia 16 sierpnia 2018r w sprawie doradztwa zawodowego. Na podstawie art.47 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 14. Grudnia 2016- Prawo oświatowe ( Dz. U 2018rpoz.996,1000 I 1290).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej-z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego. Na podstawie art. 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Poz. 2315).
 3. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. Z 2017, poz. 703).
 4. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. Z 7 2017.; Poz. 1578).
 5. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej (Dz. U. Z 2017, poz. 1591).

 

 

 • WSTĘP

 

Współczesny rynek edukacji i pracy charakteryzuje się ciągłymi zmianami. Globalizacja gospodarki, postęp informatyczny, wzrastająca ilość informacji dotycząca zawodów i drogi kształcenia oraz bezrobocie, powodują trudności w przystosowaniu się do tych zmian. Młody człowiek musi być przygotowany do funkcjonowania w nowej rzeczywistości, gotowy do podnoszenia swoich kwalifikacji, ustawicznego dokształcania się, zdobywania nowych umiejętności, przydatnych w podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących wyboru zawodu. Dlatego tak ważna jest umiejętność planowania kariery edukacyjno-zawodowej przez uczniów, umiejętność podejmowania trafnych decyzji i dokonywania wyborów. Planowanie nie jest jednak jednorazową decyzją, ale procesem występującym w okresie całego życia.

Profesjonalne poradnictwo zawodowe, działania z zakresu orientacji zawodowej pomagają w kształtowaniu tej kariery. Skuteczne poradnictwo zawodowe wzmacnia poczucie wartości młodych ludzi, co pozwala im trafniej określać swoje umiejętności, kompetencje, zainteresowania. Rozwój doradztwa zawodowego to istotny element -2020. Realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego zakłada aktywną współpracę z wieloma instytucjami i organizacjami świadczącymi usługi poradnictwa zawodowego. Informacje gromadzone przez uczniów, lekcje z zakresu doradztwa zawodowego ułatwią im planowanie kariery i dokonywanie świadomych wyborów a także przygotują ich do roli pracownika.

Szkolny program doradztwa zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu i dalszego kierunku kształcenia. Program określa zadania i metody oraz formy pracy doradcy zawodowego oraz nauczycieli w ramach rocznych planów działania. Szkolny program doradztwa umożliwia uczniowi zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania siebie, własnych predyspozycji zawodowych, rynku pracy i zasad nim rządzących, a także zaplanowanie własnej kariery edukacyjno- zawodowej.

  

 1.         ZESPÓŁ DO SPRAW DORADZTWA ZAWODOWEGO:

 

Doradztwo zawodowe obejmuje spójne działania szkoły w zakresie pracy indywidualnej i grupowej z uczniami przy wsparciu i poradnictwie nauczycieli oraz zaangażowaniu rodziców. Działania mają charakter zaplanowany, systematyczny. Jest to zobowiązanie i wysiłek całej społeczności szkolnej, w której poszczególne grupy podejmują określone działania.

Zakres zadań poszczególnych osób zaangażowanych w proces doradczy wynika z kompetencji, profilu wykształcenia, wykładanych treści oraz podstawy programowej w szkole podstawowej.

Koordynator doradztwa zawodowego bierze udział w planowaniu działań szkoły w zakresie doradztwa zawodowego, aktualizuje informacje związane z doradztwem zawodowym, dokonuje bieżącego monitorowania realizacji WSDZ, przeprowadza ankietę ewaluacyjną i sporządza sprawozdanie z realizacji WSDZ.

 

Osoby odpowiedzialne za realizację doradztwa zawodowego w szkole:

 1. Szkolny koordynator doradztwa zawodowego
 2. Wychowawcy klas i nauczyciele przedmiotowi
 3. Wychowawca prowadzący
 4. Pedagog specjalny
 5. Pedagog
 6. Psycholog

  

 1. Do zadań doradcy zawodowego należy:

 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego;

2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 7 ustawy;

3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, programu, o którym mowa w § 4 ust. 1, oraz koordynowanie jego realizacji;

4) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie, o którym mowa w § 4 ust. 1;

5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

6) realizowanie działań wynikających z programu, o którym mowa w § 4 ust. 1.

 

Program skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej klasy  VII i VIII  oraz szkoły branżowej I stopnia.

 1. GŁÓWNE CELE PROGRAMU
 2. przygotowanie uczniów do podjęcia decyzji o dalszym kształceniu i przyszłej aktywności zawodowej
 3. wyposażenie uczniów w umiejętności służące podejmowaniu właściwych decyzji życiowych,
 4. określeniu własnych predyspozycji i zainteresowań
 5. w miarę możliwości przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych
 6. gromadzenie informacji dotyczących trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia
 7. pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu,
 8. współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
 9. współpraca z przedstawicielami różnych grup zawodowych

  VII.           SZCZEGÓŁOWE CELE PROGRAMU

 Uczniowie

 • Wdrażanie uczniów do samopoznania, autodiagnoza preferencji i zainteresowań.
 • Wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów.
 • Kształtowanie odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego komunikowania, autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem.
 • Przełamywanie barier emocjonalnych.
 • Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie.
 • Uświadomienie uczniom konieczności konfrontowania wiedzy o zawodach z wiedzą o sobie i aktualnymi trendami na rynku pracy.
 • Wyrobienie w uczniach pozytywnych postaw wobec pracy.

Rodzice

 • Podniesienie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi.
 • Przygotowanie uczniów do podjęcia właściwej decyzji odnośnie wyboru dalszej szkoły.
 • Dostarczenie wiedzy o dziecku, jego umiejętnościach, preferowanych, wartościach, zdolnościach, zainteresowaniach, mocnych i słabych stronach.
 • Planowanie karier edukacyjnych i zawodowych.
 • Dostarczenie informacji o ścieżkach edukacyjnych, przeciwwskazaniach zdrowotnych.

 Nauczyciele

 • Aktywizowanie i podnoszenie kompetencji nauczycieli do prowadzenia orientacji zawodowej w szkole.
 • Rozwijanie aktywności poznawczej uczniów w kierunku właściwej samooceny, swoich możliwości psychofizycznych.
 • Uświadomienie nauczycielom konieczności wplatania w treści przedmiotowe, tematyki z zakresu orientacji zawodowej.
 • Uzyskanie wsparcia i pomocy w pracy wychowawczej.
 • Wypracowanie materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć z orientacji, zawodowej na godzinach wychowawczych i spotkaniach z rodzicami.
 • Nakreślenie dalszego kierunku pracy z rodzicami i młodzieżą.

 

 • FORMY I METODY PRACY

Formy adresowane do uczniów:

 

 • Diagnoza i analiza potrzeb na podstawie obserwacji, wywiadów, ankiet.
 • Indywidualne konsultacje i porady związane z dalszą edukacją (również dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).
 • Warsztaty grupowe - pozwalające na odkrywanie swoich zainteresowań, umiejętności i predyspozycji zawodowych, ukazujące potrzebę planowania własnej przyszłości zawodowej.
 • Zajęcia grupowe - nakierowane na rozwój umiejętności społecznych i interpersonalnych: komunikacji , współpracy, przezwyciężania stresu
 • Koła zainteresowań
 • Zajęcia grupowe umożliwiające poznanie różnych zawodów i związanych z nimi wymagań, filmy zawodo znawcze.
 • Realizowanie treści zawodo znawczych na lekcjach poszczególnych przedmiotów.
 • Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.
 • Wyjścia i wycieczki szkolne do zakładów pracy.
 • Tablica z informacjami na temat rekrutacji i ofercie do szkół ponadpodstawowych, szkoleniach, kursach zawodowych.
 • Udział w dniach otwartych szkół ponadpodstawowych.
 • Udział w konkursach z zakresu doradztwa zawodowego.
 • Działanie Szkolnego Koła Wolontariatu, samorządu szkolnego.

 

Formy adresowane do rodziców uczniów:

 

 • Indywidualne konsultacje i porady udzielane przez nauczycieli/wychowawców/specjalistów na terenie szkoły, internatu, w grupach wychowawczych w trakcie odwiedzin, rozmów telefonicznych ( o ile zaistnieją)
 • Kierowanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na konsultacje z doradcą zawodowym.
 • Zachęcanie i włączanie rodziców w proces doradztwa zawodowego poprzez wspieranie, mobilizowanie i pomoc w załatwianiu spraw związanych z dokumentacją ucznia w miejscu zamieszkania. Pomoc w pozyskaniu informacji dotyczących warunków rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i innych.
 • Udostępnianie informacji dotyczących zdrowia dziecka, ewentualnych przeszkód związanych ze stanem zdrowia dziecka w celu wybrania dalszej drogi kształcenia dziecka.

Formy adresowane do nauczycieli/wychowawców/specjalistów/doradcy zawodowego:

 • Udział w szkoleniach z zakresu doradztwa zawodowego
 • Tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą
 • Śledzenie losów absolwentów ( na miarę możliwości)

Formy adresowane do środowiska lokalnego:

 

 • Spotkania z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych.
 • Spotkania z przedstawicielami lokalnych firm i zakładów pracy.
 • Współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły m.in. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Urząd Pracy, Ochotniczy Hufiec Pracy, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu.

Metody pracy doradczej:

 

 • Metody aktywizujące (burza mózgów, dyskusja, giełda pomysłów, mapy myślowe)- wspólne pracowanie nad rozwiązaniem problemu
 • Drama – krótkie scenki i inscenizacje, odgrywanie ról; metody plastyczne – komiksy, plakaty
 • Metody audiowizualne - wykorzystanie Internetu jako narzędzi zdobywania informacji, programy i prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne
 • Gry i zabawy rozwijające myślenie strategiczne
 • Trening komunikacji i zachowań społecznych, mini-wykłady, pogadanki, debaty
 • Wycieczki edukacyjno- zawodoznawcze – zwiedzanie ,obserwacja funkcjonowania firmy, poszczególnych zadań, czynności itp.

 

 

 1. TREŚCI I CZAS REALIZACJI PROGRAMU.

 

Treści z zakresu doradztwa zawodowego będą realizowane w ciągu roku szkolnego na lekcjach wychowawczych, przedmiotowych, zastępstwach, zajęciach pozalekcyjnych oraz poza szkołą poprzez udział uczniów w wyjściach i wycieczkach, w spotkaniach i imprezach edukacyjnych związanych z wyborem szkoły i poznawaniem zawodów.

 

Przewidywane rezultaty (efekty) i korzyści z realizacji WSDZ:

 

Dla uczniów i rodziców:

 • Dostęp do informacji edukacyjnej i zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców.
 • Świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe.
 • Kształtowanie odpowiednich postaw, nawyków, umiejętności i wiedzy oraz aktywności zawodowej uczniów.
 • Mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia do nauki i pracy.
 • Pomoc rodzinie w kształtowaniu określonych postaw i zachowań związanych z planowaniem kariery zawodowej ich dzieci.
 • Przygotowania uczniów do pełnienia różnych ról społecznych.

Dla szkoły:

 • Utworzenie na terenie szkoły bazy informacji edukacyjnej i zawodowej oraz zapewnienie jej systematycznej aktualizacji.
 • Lepsze wyniki edukacyjne uczniów.
 • Zwiększenie konkurencyjności szkoły.
 • Realizowanie przepisów prawa oświatowego w zakresie doradztwa zawodowego.

Dla środowiska lokalnego:

 • Zwiększenie trafności decyzji edukacyjnych uczniów wybierających szkołę ponadpodstawową,
 • Promocja lokalnych instytucji i zakładów pracy.

ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU

 

 

FORMY REALI

ZACJI  I ZADANIA

            REALIZATOR

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

 

Termin realizacji

Współpraca z Poradnią – Psychologiczno- pedagogiczną, doradcami zawodowymi, Urząd Pracy,   Zbieranie informacji dot. aktualnej sytuacji na runku pracy, zapotrzebowania itp.

Doradca zawodowy

Cały rok szkolny.

Zajęcia z uczniami na temat ,, Zainteresowania”

Wychowawcy klas

Cały rok szkolny

Zajęcia z uczniami na temat „Umiejętności”

Wychowawcy klas

Cały rok szkolny

Diagnozowanie mocnych i słabych stron, uzdolnień- obserwacja, ankieta dla nauczycieli.

Wychowawca klas, nauczyciele przedmiotowi,  pedagog szkolny i specjalny, psycholog.

Cały rok szkolny

Współpraca  nauczycieli, wychowawców i specjalistów szkolnych, wymiana doświadczeń, informacji – pod czas zebrań Rady Pedagogicznej, spotkań zespołów wychowawczych, szkolnych, zebrań do spraw usamodzielniania wychowanków, sytuacji okresowej wychowanka.

 Cała społeczność pedagogiczna

Cały rok szkolny

Psychoedukacja rodziców- udzielanie porad, udostępnianie informacji zawodo znawczych

Wychowawcy, wychowawcy klas, psycholog, pedagog

Według potrzeb

Udzielanie uczniom porad i konsultacji związanych z wytyczaniem celów edukacyjnych i wyborem kierunku kształcenia

Nauczyciele, pedagog szkolny, pedagog specjalny, psycholog

Według potrzeb

Prowadzenie lekcji  przedmiotowych z elementami zwodoznawczymi

Nauczyciele przedmiotowi

Zgodnie z programem realizacji zajęć lekcyjnych.

Prowadzenie zajęć poza lekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

Nauczyciele, wychowawcy

Zgodnie z planem zajęć

Czasopisma, poradniki, informatory, biblioteka szkolna

artykuły na stronie internetowej szkoły, możliwość skorzystania z pracowni multimedialnej.

 

doradca zawodowy ,wychowawcy, pedagog, pedagog  specjalny, nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy klas

 

Cały rok

Udział uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, wyjazdy, edukacja teatralna.

 

wychowawcy,  nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy klas,

 

Cały rok szkolny

Organizowanie w szkole akcji i konkursów wspierających rozwijanie i prezentowanie własnych zainteresowań umiejętności i talentów, wystawy prac z konkursów.

wychowawcy,  nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy klas, doradca zawodowy

 

Cały rok szkolony

Udział i przygotowanie młodzieży do reprezentowania uczniów po za placówką umożliwiających prezentację mocnych stron i umiejętności ucznia.

Wyznaczeni wychowawcy, nauczyciele,

Cały rok szkolny

Poradnictwo indywidualne, testy predyspozycji zawodowych, indywidualne rozmowy dotyczące poradnictwa zawodowego.

doradca zawodowy

 

Według potrzeb

 

Informowanie o spotkaniach i udział uczniów w dniach otwartych szkół ponad gimnazjalnych i ponadpodstawowych

doradca zawodowy ,wychowawcy, pedagog, pedagog  specjalny, nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy klas

 

Cały rok szkolny

Przeprowadzenie pogadanek zawodo znawczych w klasach, zajęcia realizowane w oparciu o scenariusze dla poszczególnych bloków tematycznych.

wychowawcy klas

 

Cały rok szkolny

Informacje o szkołach i zawodach (gazetki szkolne, tablica zawodo znawcza, apele szkolne, internetowa baza informacyjna)

 

 

doradca zawodowy ,wychowawcy grup wychowawczych, nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy klas

 

Cały rok szkolny

Zajęcia związane z planowaniem przyszłości w ramach lekcji wychowawczych.

Poznawanie zawodów podczas wyjść i wycieczek klasowych np.: do zakładów pracy, Targi Pracy, OHP, CKZ i U,

Wychowawcy klas, nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych, doradca zawodowy

 

Cały rok szkolny

Ustalenie metod i form pracy zawodo znawczej w szkole.

 

doradca zawodowy

Według potrzeb

Warsztaty w zakresie technik uczenia się, autoprezentacji, asertywności i radzenia sobie ze stresem rozwijające umiejętności emocjonalno- społeczne.

Psycholog, pedagog, wychowawcy

Cały rok szkolny

Badania losów absolwentów

pedagog

Według potrzeb

Prowadzenie Samorządu Uczniowskiego , udział w różnych formach wolontariatu, zachęcanie  uczniów do aktywności.

Wyznaczeni nauczyciele

Cały rok szkolny


 

TREŚCI PROGRAMOWE Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA KLAS VII I VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

1.Poznawanie własnych zasobów

 Uczeń:

1.1 określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;

1.2 rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe);

1.3 dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł;

1.4 rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych;

1.5 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;

1.6 określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji;

1.7 określa własną hierarchię wartości i potrzeb.

 

 1. Świat zawodów i rynek pracy

Uczeń:

2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania;

2.2 porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców;

2.3 wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy;

2.4 uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;

2.5 analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy;

2.6 wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową;

2.7 dokonuje autoprezentacji;

2.8 charakteryzuje instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, w tym instytucje rynku pracy.

 

 1. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń:

3.1 analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji

3.2 analizuje kryteria rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych w kontekście rozpoznania własnych zasobów;

3.3 charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji poza formalnej i nieformalnej; 3.4 określa znaczenie uczenia się przez całe życie.

 

 1. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych Uczeń:

4.1 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym;

4.2 określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby;

4.3 identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy;

4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów.

 

TREŚCI PROGRAMOWE Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA

 

 1. Poznawanie własnych zasobów Uczeń:

1.1 sporządza bilans własnych zasobów na podstawie dokonanej autoanalizy („portfolio”);

1.2 określa obszary do rozwoju edukacyjno-zawodowego i osobistego;

1.3 określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;

1.4 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;

1.5 analizuje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe) w kontekście planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej;

1.6 określa własny system wartości, w tym wartości związanych z pracą i etyką zawodową.

 

 1. Świat zawodów i rynek pracy Uczeń:

2.1 analizuje informacje o lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim rynku pracy oraz funkcjonujących na nim zasadach w kontekście wyborów edukacyjno-zawodowych;

2.2 określa zawody i stanowiska pracy, dla których bazę stanowią jego kwalifikacje, z uwzględnieniem zawodów przyszłości i zapotrzebowania rynku pracy;

 2.3 porównuje formy zatrudnienia i możliwości funkcjonowania na rynku pracy jako pracownik, pracodawca lub osoba prowadząca działalność gospodarczą w obszarze, w którym się kształci, oraz analizuje podstawy prawa pracy, w tym rodzaje umów o pracę, sposoby ich rozwiązywania, prawa i obowiązki pracownika;

 2.4 konfrontuje własne zasoby ze zidentyfikowanymi potrzebami i oczekiwaniami pracodawców oraz wymaganiami rynku pracy;

2.5 określa znaczenie i wskazuje możliwości odbycia stażu zawodowego lub zdobycia zatrudnienia z wykorzystaniem dostępnych form aktywizacji zawodowej;

2.6 sporządza i aktualizuje dokumenty aplikacyjne zgodnie z wymaganiami pracodawców;

 2.7 przygotowuje się do zaprezentowania siebie i swoich kompetencji podczas rozmowy kwalifikacyjnej;

 2.8 charakteryzuje przebieg procesu zakładania własnej działalności gospodarczej oraz instytucje wspomagające zakładanie własnej działalności gospodarczej;

2.9 charakteryzuje instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, w tym instytucje rynku pracy.

 

 1. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie Uczeń:

3.1 korzysta ze źródeł informacji dotyczących dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego formalnego, poza formalnego i nieformalnego;

3.2 analizuje możliwości uzupełniania, poszerzania i uzyskiwania nowych kwalifikacji zawodowych w ramach krajowego i europejskiego systemu kwalifikacji;

3.3 określa korzyści wynikające z uczenia się przez całe życie w rozwoju osobistym i zawodowym;

3.4 analizuje możliwości kontynuowania nauki.

 

 1. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Uczeń:

4.1 ustala swoje cele, zadania i działania w kontekście planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej;

4.2 sporządza indywidualny plan działania – planuje różne warianty ścieżek edukacyjno-zawodowych na podstawie bilansu własnych zasobów i wartości oraz informacji na temat rynku edukacji i rynku pracy, przewidując skutki własnych decyzji;

4.3 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej zgodnie z posiadanymi zasobami i określonymi celami zawodowymi.

 

 

 1. OCENA I EWALUACJA

Realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego powinna opierać się na stałym monitorowaniu, ewaluacji i kontroli podjętych działań. Kontrola powinna być dokonywana w celu usprawnienia i ulepszania realizowanych zadań lub wytyczenia nowych form pracy. Wykorzystana zostanie do tego technika wywiadu i obserwacji. Ewaluacja pozwala także zaobserwować dynamikę procesu i rodzące się nowe potrzeby czy niezaplanowane rezultaty. Dzięki ewaluacji można dokonywać aktualizacji działań doradczych, odkrywać aktualne potrzeby i oczekiwania - co pozwala na długoterminowe planowanie działań.

Sporządziła:

mgr Katarzyna Filip- doradca zawodowy.

mgr Anna Wojtczak-pedagog specjalny.

mgr Agata Ojrzyńska- nauczyciel przedmiotowy.